برخورد جالب اماراتی‌ها با کودک ایرانی که والدینش را گم کرد