ابلاغ برنامه کاهش محرومیت های منطقه بلوچستان به ۲۴ دستگاه اجرایی