دلایل افزایش قیمت گوشت از زبان عضو کمیسیون کشاورزی