تسلیم اعتبار نامه کمیسر ارشد سازمان ملل درامور پناهندگان به ظریف