سفیر ترکیه در تهران استوارنامه خود را تسلیم ظریف کرد