عکس/ لحظه ترور شاه در ۱۵ بهمن۱۳۲۷ در دانشگاه تهران