آغاز جشنواره پذیرندگان پایانه‌های فروش بانک ایران زمین با هزاران جایزه