استقرار مدیریت ریسک در صنعت بیمه زیرساخت حاکمیت شرکتی است