دستگیری مرد ۴۹ ساله به اتهام سرقت گوشی از ترمینال!