برای سومین سال متوالی محصول بانک رفاه در جشنواره ملی نوآوری محصول برتر ایرانی شد