بیانیه وزارت امور خارجه پیرامون هیئت‌های تجاری همراه ظریف