مسافر بدحال منجر به تغییر مسیر پرواز مشهد - کویت شد