گشتی در بازار ماشین‌های کروکی از ۴۰۰ میلیون تا ۲.۵ میلیارد!