در جهاد بی‌نیاز کردن کامل کشور از بیگانگان پیشگام باشید