واکنش ظریف به نمایش ضدایرانی جدید آمریکا در «ورشو»