تحمیل هزینه های گزاف به مردم کم برخوردار شهر فردوسیه به دلیل سهل انگاری شهرداری/دادستان ورود کند