توضیحات رئیس پلیس تهران درباره سامانه مرکز هشدار الکترونیک