بازداشت معاون صنعت، معدن و تجارت استان چهارمحال و بختیاری