وعده رفاه کارت دانشجویی، سریالی که همچنان ادامه دارد