توضیحات معاون شهردار درباره حذف طرح ترافیک خبرنگاران