کار فرهنگی ، زمانی تاثیر دارد که جهت دلها به سمت خداوند تنظیم شود