معامله خودروهای وارداتی در بازار/ رکود با قیمتهای ثابت