فیلم/ شناسایی و بازداشت مدیر یکی از کانال‌های سلطنت‌طلب