پارلمان عراق اخراج نیروهای آمریکایی را بررسی می‌کند