قيمت اموال دانشگاه آزاد 250.000.000.000.000 تومان است