حرکت‌های ما در شرایط تحریم سرآغازی برای رهایی از وابستگی است