مبارزه با شهرفروشی در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران