آمریکا: نمی‌خواهیم دشمنان زمان دقیق خروج ما از سوریه را بدانند