دوست دارم با ایران مذاکره کنم/ ایران یک قدرت خاورمیانه بود که می‌خواست همه آن را بگیرد