قصرقند، هشتمین مقصد طرح های آبادانی و پیشرفت بنیاد مستضعفان