چهار نفر برای حضور در انتخابات کاراته ثبت نام کردند