2 نفر از کارکنان میراث فرهنگی استان سمنان بازداشت شدند