برجام «خیرات» دولت یازدهم است/ مبنا را بر ادامه خشکسالی بگذاریم