اطلاعیه روابط عمومی وزارت خارجه درباره مصاحبه ظریف با روزنامه خراسان