اعضای کمیسیون اقتصادی برای عضویت در کمیسیون تلفیق بودجه مشخص شدند