۸۵ درصد بودجه ناجا در بخش حقوق و دستمزد تخصیص پیدا کرد