بیمه مرکزی رفتارهای ناسالم بیمه ای در حوزه استارت آپ ها را کنترل می کند