پسری که مضطرب و نگران برای مادرش گریه می کرد قاتل او و دزد طلاها بود