جزییاتی تازه از وضعیت جسمانی بهنام صفوی در بیمارستان