مدعیان حقوق بشرِ دنیا از فجایع فرانسه خجالت زده باشند