ظریف: ایران همواره از آرمان فلسطین حمایت خواهد کرد