سردار میرقائد در پی جلوس بر صندلی هاشمی شاهرودی/ مجمع یعنی من و من یعنی مجمع!