«بسته جامع ساماندهی بازار خودرو» به مجلس ارائه می شود