اطلاعیه بانک تجارت در خصوص پرونده تخلف در استان کرمان