تجمع تعدادی از اعضای تعاونی مسکن ایثار وزارت کشاورزی مقابل وزارت کار