قاسمی: زردتشت منادی و مبلغ پندار نیک، گفتار نیک و کردار نیک است