صندوق تأمین خسارت های بدنی می تواند برای نهادسازی عمومی در کشور الگو باشد