تصاویر/ نشست صمیمی فرمانده سپاه محمد تهران با هنرمندان