نگاهی به ارقام بودجه دفاعی کشور/ کاهش اعتبارات وزارت دفاع و ارتش