رویارویی مدعیان بالانشین و تیم‎های ته‏‎جدولی مقابل یکدیگر